Голова ради вітає!

Шановні друзі!

     Щиро вітаю Вас на офіційному сайті Рогатинської районної ради.
Рогатинська земля – це край багатих національних традицій, високого рівня культури, батьківщина талановитих та працьовитих людей, колиска всесвітньовідомої Роксолани – Насті Лісовської. Тут на кожному кроці подих історії, великої і самобутньої, яка писалась мечем і вогнем, горем і радістю впродовж більше як вісімсот років.
Одним із головних принципів діяльності ради є відкритість її діяльності, забезпечення прозорості у прийнятті рішень та готовності до конструктивного діалогу з громадою.
На сайті Ви зможете отримати повну та достовірну інформацію про структуру ради, роботу депутатського корпусу, постійних комісій, рішення ради, переглянути новини та інформаційні повідомлення.
Впевнений, що наша співпраця і спільні зусилля сприятимуть всебічному розвитку Рогатинщини.

З повагою
голова районної ради
Роман Гринишин

Рогатинська районна рада > Регламент ради

РЕГЛАМЕНТ РАДИ

Додаток
до рішення сесії
районної ради
від 26.11.2015

Регламент Рогатинської районної ради
сьомого скликання

Розділ 1. Загальні положення

1. Порядок діяльності Рогатинської районної ради (далі районної ради), її органів та посадових осіб визначається Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», цим регламентом, іншими законодавчими актами.
2. Регламент районної ради має силу рішення, яке встановлює порядок, формування, організацію роботи її органів та посадових осіб, визначає процедуру окремих видів діяльності, які випливають із її повноважень та не врегульовані діючим законодавством. Регламент районної ради затверджується не пізніше як на другій сесії. Зміни і доповнення до регламенту вносяться на пленарному засіданні районної ради за пропозицією не менше як третини депутатів і прийняті більшістю від загального складу районної ради.
3. Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» районна рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селища, міста і від їх імені та в їх інтересах у межах повноважень, визначених Конституцією України, вищевказаними та іншими законами, має власні повноваження, в межах яких діє самостійно, а також може виконувати повноваження, передані їй сільськими, селищною, міською радами, райдержадміністрацією. Строк повноважень районної ради визначається Конституцією України.
4. Загальний склад депутатів районної ради визначається Законом України «Про місцеві вибори».
5. Районна рада вважається правомочною за умови обрання не менше, як двох третин депутатів від загального складу ради.
6. У разі дострокового припинення повноважень окремих депутатів, внаслідок чого до складу районної ради входить менше як дві третини депутатів, до обрання необхідної кількості депутатів така рада вважається повноважною за наявності більше половини депутатів від загального складу районної ради.
7. Діяльність районної ради грунтується на колективному, вільному обговоренні та вирішенні питань, гласності, відповідальності і підзвітності створених радою органів, службових осіб, які обираються або призначаються радою, законності, широкому залученню політичних партій, громадян до управління державними й громадськими справами, всебічному врахуванню громадської думки.
8. Рішення районної ради прийняті в межах її компетенції, обов`язкові для виконання організаціями, установами, підприємствами всіх форм власності, посадовими особами та громадянами на території району. Інформація про хід їх виконання розглядається на чергових сесіях.
9. Контроль за дотриманням регламенту покладається на голову районної ради та його заступника, постійну комісію районної ради з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, адміністративно-територіального устрою, захисту прав людини, законності та правопорядку. Під час пленарного засідання районної ради контроль за дотриманням регламенту покладається на головуючого на засіданні.

Розділ 2. Організація й порядок роботи районної ради

Робота районної ради здійснюється згідно затвердженого сесією на рік плану роботи, який передбачає сесії, засідання постійних та інших комісій, президії районної ради, сприяння депутатам у здійсненні їх повноважень. План роботи районної ради може змінюватись головою ради за погодженням президії районної ради та затвердженням змін на сесії районної ради. Звіт про його виконання заслуховується на сесії ради.
1. Сесія районної ради є основною організаційно-правовою формою її діяльності, складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради і скликається головою ради в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.
2. Сесія районної ради, як правило, проводиться гласно і скликається в районному центрі. В разі потреби сесія може бути скликана за пропозицією голови ради, постійної комісії, президії ради або не менше як однієї третини депутатів від загального складу ради в іншому населеному пункті району (виїзна сесія). У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.
3. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за десять днів до сесії, а у виняткових випадках не пізніше як за один день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.
4. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради. Реєстрація депутатів і запрошених, які прибули на сесію проводиться до початку сесії, а при необхідності – і після перерви.
Якщо депутат не може взяти участь в роботі сесії, він зобов’язаний за день до її проведення повідомити про це (усно або письмово).
В разі відсутності встановленої кількості депутатів за розпорядженням голови ради, проведення сесії переноситься на інший час.
5. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися постійними комісіями, депутатськими фракціями, групами, депутатами, президією ради, головою районної державної адміністрації, загальними зборами громадян, за наявності проекту рішення та необхідних інформаційно-довідкових матеріалів.
6. На сесії районної ради може розглядатись і вирішуватись будь-яке питання віднесене до відання районної ради законодавством, виходячи з державних і місцевих інтересів.
7. Матеріали з питань, які вносяться на розгляд районної ради, доповіді, співдоповіді і проекти рішень готуються головою ради, його заступником, постійними комісіями, депутатами, президією ради, виконавчим апаратом ради, районною державною адміністрацією та її відділами й управліннями в межах переданих їм повноважень. Розробники програм розміщають їх на офіційних сайтах районної ради та райдержадміністрації.
8. Проекти рішень районної ради попередньо розглядаються відповідними постійними комісіями ради і можуть бути завчасно опубліковані в засобах масової інформації для широкого ознайомлення з ними населення району.
9. В засіданні районної ради можуть брати участь із правом дорадчого голосу запрошені на сесію депутати інших рад, голови міської, селищної та сільських рад, а також представники державних, правоохоронних органів, громадських організацій, трудових колективів, преси, радіо, телебачення. Питання про кількісний і персональний склад запрошених на сесію вирішується головою ради. Голова районного суду, прокурор району мають право бути присутніми на будь-якому (відкритому чи закритому) засіданні районної ради.
10. Як правило, за три дні до сесії депутати районної ради через голів депутатських фракцій, постійних комісій знайомляться з підготовленим довідковим матеріалом і проектами рішень із питань, що вносяться на її розгляд.
11. У випадку, коли матеріали до питань порядку денного потребують значного корегування або при виникненні інших обставин, за яких матеріали не можуть бути подані депутатам завчасно до початку роботи сесії, вони, за погодженням із головою ради, подаються депутатам у день проведення сесії.
12. Тривалість сесії визначає рада. Пленарні засідання сесії тривають до вичерпання її порядку денного.
13. При обговоренні питань на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу: для доповідей на засіданні районної ради, надається, як правило час у межах 30 хвилин, для співдоповідей – до 10 хвилин, для інформацій по виконанню рішень попередніх сесій, актуальних питань порядку денного – до 15 хвилин.
Виступаючим у дебатах надається до 7 хвилин, для виступів при обговоренні проектів рішень до 5 хвилин, для виступів щодо кандидатур, мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, запитань, пропозицій, повідомлень і довідок – 3 хвилини, реплік щодо порядку ведення засідання – 1 хвилина. Сесія може встановити й інший час обговорення окремих питань.
14. Для осіб, запрошених на засідання ради, відводяться спеціальні місця в залі засідань. Голова районної державної адміністрації, депутати обласної ради займають місце в складі робочої президії пленарного засідання сесії районної ради.
Запрошені особи не мають права втручатись у роботу сесій районної ради, зобов`язані утримуватись від проявів схвалення чи несхвалення, дотримуватись порядку і підкорятись розпорядженням головуючого.
Якщо депутат чи запрошений допустив грубе порушення порядку проведення пленарного засідання, за рішенням сесії він залишає зал.
15. Заяви депутатів про надання слова для виступу у дебатах передаються депутатами головуючому в письмовій формі чи шляхом підняття руки. Головуючий на сесії надає слово у порядку надходження заяв по черговості: спочатку депутатам районної ради, потім запрошеним. У окремих випадках головуючий за згодою ради може змінювати черговість виступів з оголошенням мотивів такої зміни.
16. Депутат районної ради може виступати в обговоренні одного і того ж питання не більше одного разу. Слово щодо порядку ведення засідання районної ради, для довідки, відповіді на запитання й роз`яснення може бути надане головуючим поза чергою. Депутату, який вніс пропозицію чи поправку, на його прохання надається слово для виступу в межах даного сесійного регламенту. Питання доповідачам подаються в письмовій або усній формі, виступаючим в обговоренні не подаються. Голова районної ради і його заступник, голова постійної комісії, яка брала участь у підготовці питання, мають право взяти слово для виступу в будь-який час.
17. Виступаючий на сесії районної ради не повинен використовувати у своїй промові грубі і некоректні вислови, закликати до незаконних і насильницьких дій. Головуючий у цьому разі має право зробити попередження про неприпустимість таких висловлювань і закликів. Після другого попередження виступаючого можуть позбавити слова на даному сесійному засіданні. В разі подальшого порушення за рішенням сесії справу можна спрямувати в комісію з питань депутатської діяльності, етики, регламенту, адміністративно-територіального устрою, захисту прав людини, законності та правопорядку. Депутат, який вважає, що інший депутат учинив щодо нього образливі висловлювання чи інші протиправні дії, може звернутися до цієї ж комісії з письмовою заявою про необхідність розгляду цього факту на засіданні комісії.
Якщо виступаючий узяв слово без дозволу головуючого, він позбавляється слова без попередження.
Якщо виступаючий відхиляється від обговорюваної теми, головуючий закликає його дотримуватись обговорюваного питання, а якщо виступаючий продовжує свій виступ не по темі, він позбавляється слова.
Якщо оратор не вклався у відведений йому час для виступу або виступає не з обговорюваного питання, головуючий після одного попередження позбавляє його слова.
18. Дебати припиняються за рішенням сесії районної ради, яке приймається шляхом відкритого голосування більшістю голосів від загальної кількості депутатів ради, але не пізніше, як після трьох наступних виступів із моменту надходження пропозицій. Якщо після припинення обговорення один із депутатів наполягає на виступі і його підтримує не менше, як одна третина від числа депутатів присутніх на засіданні, або на виступі наполягає голова постійної депутатської комісії їм надається до 5 хвилин. Таких виступів може бути не більше трьох.
Після повторного обговорення воно може бути поновлене на засіданні, на термін не більше як 15 хвилин. Подальше обговорення можливе на вимогу не менш як половини депутатів присутніх на засіданні.
19. Уповноважена депутатською фракцією чи групою особа має право додатково виступити в обговоренні питання, внесеного за її ініціативою, безпосередньо перед голосуванням, а також один раз виступити в обговоренні кожного питання порядку денного.
20. На засіданнях районної ради рішення по питаннях, що розглядаються, приймаються відкритим голосуванням. У випадках, передбачених законодавством або за рішенням районної ради проводиться таємне або поіменне голосування. Поіменне голосування проводиться за пропозицією будь-якого з депутатів, які взяли участь в обговоренні. На голосування ця пропозиція ставиться першою серед інших пропозицій щодо способу голосування.
21. При проведенні відкритого (таємного) голосування лічильна комісія визначає його результати. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів від загального її складу.
Перед початком відкритого голосування головуючий вказує кількість пропозицій, що ставляться на голосування, уточнює їхні формулювання та порядок надходження, нагадує умови прийняття результативного рішення. Голосування може бути проведено з підрахунком голосів або без підрахунку за явною більшістю, якщо жоден із депутатів ради не заперечує проти цього.
При голосуванні з одного питання кожен депутат районної ради має один голос і подає його: за пропозицію, проти неї, або утримується при голосуванні.
Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на засіданні ради, а також зазначені в регламенті як такі. Процедурні питання не потребують їх попередньої підготовки в комісіях. Рішення з процедурних питань приймається простою більшістю депутатів від присутніх у залі.
Рішення з питання, що не має процедурного характеру, вважається прийнятим, якщо за нього на пленарному засіданні після обговорення проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.
Після закінчення підрахунку голосів головуючий на засіданні ради оголошує результати голосування: прийнято пропозицію чи відхилено.
Бюлетені для таємного голосування виготовляються під контролем лічильної комісії за встановленою нею формою й у визначеній кількості. Вони містять необхідну для голосування інформацію. В бюлетені для голосування щодо проекту рішення повинні стояти слова “за”,“проти”, «утримався».
Час і місце голосування, порядок його проведення встановлюється лічильною комісією й оголошується її головою.
22. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписують усі члени лічильної комісії. За інформацією лічильної комісії районна рада відкритим голосуванням приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.
23. При виявленні помилок у порядку й техніці проведення голосування за рішенням районної ради проводиться повторне голосування.
24. В разі відхилення проекту рішення районної ради він передається на доопрацювання.
25. В ході проведення сесій може вестися аудіо-, відеозапис,матеріали якого знищуються після оформлення протоколу сесії.

Розділ 3. Розгляд плану економічного і соціального розвитку та бюджету району й звітів про їх виконання. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

1. План економічного і соціального розвитку та бюджету району і звіти про їх виконання за поданням районної державної адміністрації розглядаються і затверджуються районною радою з врахуванням висновків постійних комісій з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району і з питань бюджету та фінансів, податків та інвестицій та альтернативних проектів при їх наявності.
Проект плану економічного і соціального розвитку та бюджету району і звіти про їх виконання передаються головою районної ради для попереднього розгляду й підготовки висновків до них галузевим постійним комісіям ради не пізніше як за 5 днів до розгляду їх на сесії ради.
При складанні планів економічного й соціального розвитку району враховуються як висновки постійних комісій, так і пропозиції міської, селищної, сільських рад, а також пропозиції підприємств, установ та організацій, населення – щодо об`єднання коштів на договірних засадах.
При складанні плану економічного й соціального розвитку та бюджету району обов`язково враховуються заходи по реалізації районних програм, затверджених на сесії районної ради.
2. Проект плану економічного і соціального розвитку та бюджету району і звіти про їх виконання, висновки й пропозиції по них галузевих постійних комісій, а також проекти відповідних рішень розглядаються при необхідності президією районної ради не пізніше як за 3 дні до сесії.
3. Матеріали про план, бюджет і звіти про їх виконання, а також відповідні висновки постійних комісій доводяться до відома депутатів головами постійних комісій не пізніше як за 3 дні до початку сесії.
4. Рішення про план економічного і соціального розвитку та про районний бюджет на наступний рік, про хід виконання плану економічного й соціального розвитку у поточному році, та звіт про виконання районного бюджету за попередній рік приймається районною радою з кожного питання окремо. Рішення про районний бюджет ставиться на голосування після затвердження районною радою загальної суми доходів і видатків бюджету, якщо районною радою не буде прийняте інше рішення.
5. Підготовка проектів регуляторних актів здійснюється на підставі плану діяльності з підготовки цих проектів на наступний календарний рік, який затверджується Радою не пізніше грудня поточного року та оприлюднюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» (далі – Закон).
6. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.
7. Проект регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проекту регуляторного акта.
8. Розробник (виконавець) проекту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.
9. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюється базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Звіт про відстеження результативності цього регулятивного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.
10. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Галузева постійна комісія районної ради з питань соціально-економічного розвитку, підприємництва та використання майна спільної власності територіальних громад сіл, селища, міста району забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.
11. Голова галузевої постійної комісії Ради, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проекту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

Розділ 4. Реалізація доручень виборців

1. Виборці можуть давати своєму депутатові районної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що виникають за потреб виборчого округу чи територіальної громади в цілому.
2. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання районної ради та її органів.
3. Доручення виборців депутатові районної ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
4. Постійні комісії спільно з райдержадміністрацією аналізують доручення виборців та з врахуванням матеріальних, в т.ч. і фінансових, можливостей подають пропозиції щодо їх реалізації.
5. Доручення виборців враховуються при розробці планів і програм економічного та соціального розвитку відповідної території і в перспективній програмі розвитку району.
6. Реалізацію доручень виборців, прийнятих радою до виконання, забезпечує районна державна адміністрація, її відділи та управління.
В реалізації доручень беруть участь суб’єкти виборчого процесу, депутати районної ради, підприємства, установи, організації незалежно від форм власності, розташовані на території ради, відповідно до доручень, які даються їм радою в межах її повноважень.
7. Контроль за виконанням доручень виборців здійснюється районною радою та її органами.
8. Районна рада протягом своїх повноважень може вносити необхідні зміни щодо термінів виконання доручень виборців.
9. Суб’єкти виборчого процесу щорічно інформують виборців про хід реалізації даних доручень.

Розділ 5.   Порядок розгляду депутатського звернення, запиту, запитання, пропозицій і критичних зауважень, висловлених на сесії районної ради

1. При здійсненні депутатських повноважень депутат районної ради має право на депутатське звернення,  депутатський запит, депутатське запитання.
2. Депутатське звернення – викладена в письмовій формі вимога депутата районної ради з питань,  пов’язаних з його депутатською діяльністю,  до  місцевих  органів   виконавчої   влади,   органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб,  а також керівників правоохоронних та контролюючих органів,  підприємств,  установ  та організацій   незалежно   від  форми  власності,  розташованих  на території районнної ради,  здійснити певні дії, вжити заходів чи дати офіційне роз’яснення з питань, віднесених до їх компетенції.
Місцеві   органи   виконавчої   влади,   органи  місцевого самоврядування  та  їх   посадові   особи,   а   також   керівники правоохоронних  та контролюючих органів,  підприємств,  установ та організацій  незалежно  від  форми  власності,   розташованих   на території  районної ради,  до  яких звернувся депутат районної ради,  зобов’язані у десятиденний строк  розглянути  порушене  ним питання   та   надати   йому  відповідь,  а  в  разі  необхідності додаткового вивчення чи перевірки дати йому відповідь не пізніш як у місячний строк.
Якщо  депутатське  звернення  з об’єктивних причин не може бути розглянуто  у  встановлений  строк,  депутату  районної  ради зобов’язані  письмово  повідомити  про це з обгрунтуванням мотивів необхідності продовження строку розгляду.
Депутат районної ради може взяти участь у  розгляді  свого звернення,   про   що  місцеві  органи  виконавчої  влади,  органи місцевого  самоврядування  та   їх   посадові   особи,   керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих  на  території   районної   ради,   повинні   йому повідомити завчасно, але не пізніш як за п’ять календарних днів.
Якщо  депутат  районної  ради  не задоволений результатами розгляду свого звернення або якщо місцеві органи виконавчої влади, органи  місцевого  самоврядування та їх посадові особи,  керівники підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, розташованих   на   території  районної  ради,  ухиляються  від вирішення порушеного у зверненні питання у встановлений строк, він має  право внести депутатський запит відповідно до статті 22 Закону України  «Про статус депутатів місцевих рад».
3. Депутатський запит – це підтримана радою вимога депутата районної ради до посадових осіб ради і  її  органів,  сільського, селищного,  міського  голови,  керівників  підприємств,  установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або зареєстровані  на відповідній території, а також  до  голови районної  державної  адміністрації,  його заступників,  керівників відділів і управлінь з питань, які віднесені до відання ради.
Депутатський запит може бути внесений  депутатом  місцевої ради  або  групою депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради у письмовій чи  усній  формі.  Запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради.
Депутатський  запит  обговорюється, у разі необхідності, на пленарному засіданні районної ради.
Рада  може  зобов’язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата районної ради.
Орган або посадова особа,  до яких  звернуто  депутатський запит,  зобов’язані  у  встановлений  радою  строк  дати  офіційну письмову відповідь на нього районній раді і  депутату  районної ради.  Якщо  запит  з об’єктивних причин не може бути розглянуто у встановлений радою строк,  то орган або посадова особа зобов’язані письмово  повідомити  раді та депутатові районної ради,  який вніс запит,  і запропонувати інший строк,  який не повинен перевищувати один  місяць  з  дня  одержання запиту.  Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.
Депутат районної ради має право дати оцінку відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше половини   присутніх  на  засіданні  депутатів  районної  ради. Посадових осіб,  до яких звернуто запит,  своєчасно інформують про дату  та  час  обговорення  відповіді  на  запит  радою.  Вони або уповноважені  ними  особи  мають  право  бути  присутні  на  цьому засіданні ради.
За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.
4. Депутатське запитання – це  засіб  одержання  депутатом районної ради інформації або роз’яснення з тієї чи іншої проблеми. Відповідь на запитання може бути оголошено на сесії ради або  дано депутату  районної  ради в індивідуальному порядку. Запитання не включається до порядку денного сесії,  не обговорюється і  рішення по ньому не приймається.

Розділ 6. Голова, заступник голови районної ради

1. Голова районної ради обирається таємним голосуванням із числа депутатів на першій сесії ради на строк її повноважень та виконує свої обов`язки до обрання голови ради нового скликання, крім випадків дострокового припинення повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цього регламенту.
2. Голова районної ради працює у раді на постійній основі, не може мати інший представницький мандат, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою, у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової та творчої у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю, одержувати від цього прибуток.
3. У своїй діяльності голова ради є підзвітним раді і може бути звільнений з посади радою, якщо за його звільнення проголосувало не менше як дві третини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування.
4. Питання про звільнення голови ради може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше третини депутатів від загального складу ради.
5. Голова районної ради:

 • скликає сесії ради, повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачаються внести на розгляд ради, веде засідання ради;
 • забезпечує підготовку сесії ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організує контроль за їх виконанням;
 • представляє раді кандидатури для обрання на посаду заступника голови ради;
 • вносить на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;
 • вносить раді пропозиції щодо утворення й обрання постійних комісій ради;
 • координує діяльність постійних комісій ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій;
 • організовує надання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень;
 • організовує відповідно до законодавства проведення референдумів;
 • організовує роботу президії ради, підписує її рішення;
 • призначає й звільняє керівників і інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради;
 • здійснює керівництво виконавчим апаратом ради;
 • є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату;
 • підписує рішення ради, протоколи сесії ради;
 • забезпечує роботу по розгляду звернень громадян;
 • веде особистий прийом громадян;
 • забезпечує гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради;
 • представляє раду у відносинах із державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства;
 • за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районної ради та її органів;
 • звітує перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, а на вимогу не менш як третини депутатів у визначені радою терміни;
 • організовує роботу щодо виконання доручень виборців, попередньо розглядає і подає раді підготовлені райдержадміністрацією заходи по їх виконанню;
 • відає внутрішнім розпорядком роботи ради, видає розпорядження в межах своїх повноважень, інформує раду на черговій сесії про видані розпорядження;
 • вирішує інші питання доручені йому радою;
 • звільнення з посади голови ради не є наслідком припинення повноважень депутата цієї ради.
 1. Заступник голови районної ради обирається радою в межах строку її повноважень із числа депутатів цієї ради шляхом таємного голосування і здійснює свої повноваження до обрання заступника голови районної ради наступного скликання, крім випадків дострокового припинення його повноважень.
 2. Заступник голови ради може бути достроково звільнений з посади за рішенням ради, якщо за його звільнення проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради шляхом таємного голосування. Питання про його звільнення може бути внесено на розгляд ради на вимогу не менше як третини депутатів від загального складу ради або голови ради. Звільнення з посади заступника голови районної ради не є наслідком припинення повноважень депутата цієї ради.
 3. Заступник голови ради в разі відсутності голови ради або неможливості виконання ним своїх обов`язків з інших причин здійснює повноваження голови ради.
 4. Заступник голови ради працює на постійній основі. На нього поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим регламентом для голови ради.
 5. У випадку дострокового припинення головою або заступником голови ради своїх повноважень до порядку денного сесії автоматично включаються питання про вибори голови або заступника голови ради.

Розділ 7. Постійні комісії районної ради

1. Постійні комісії районної ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради та покликані своєю роботою сприяти безпосередній і ефективній її діяльності, є відповідальними перед районною радою та їй підзвітними протягом строку повноважень ради. Постійні комісії здійснюють свою роботу згідно затверджених положень.
2. За рішенням районної ради при обранні постійних комісій голосування може проводитись вцілому по складу комісій або по кожній кандидатурі окремо, чи в іншому порядку передбаченим рішенням ради, в якому зазначається, які комісії утворені, їх кількісний та персональний склад. Голова постійної комісії обирається за поданням голови ради на пленарному засіданні. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.
3. До складу постійних комісій не можуть бути обрані голова районної ради та його заступник.
4. Протягом строку своїх повноважень рада може утворювати нові постійні комісії, ліквідувати та реорганізувати раніше створені комісії, вносити зміни до їх складу.
При необхідності, рада може утворювати тимчасові комісії, визначати завдання їх діяльності. Тимчасові комісії для розгляду окремих питань можуть також створюватись розпорядженням голови ради або рішенням президії. У визначені терміни комісії доповідають про  результати своєї діяльності, вносять відповідні висновки та пропозиції.
5. Для здійснення контролю за конкретно визначеними радою питаннями, що належать до її компетенції, із числа депутатів обираються тимчасові контрольні комісії.
Рішення про створення тимчасової контрольної комісії, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більше половини депутатів від загального складу ради.
Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв`язку з її роботою. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень районної ради.
6. Постійні комісії районної ради проводять роботу за планом, який затверджується на засіданні комісії у відповідності до плану роботи районної ради та ведуть облік своєї роботи.
7. Засідання постійних комісій скликаються в міру необхідності, але не менше як один раз на три місяці і є правомочними, якщо в них бере участь не менше як половина від загального складу комісії.
8. Виконавчий апарат районної ради надає допомогу постійним комісіям в організації їх роботи та взаємодії з іншими органами.
9. Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає й веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами, організаціями,    громадянами, організовує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії.
10. Засідання постійних комісій ради є відкритими. В них можуть брати участь із правом дорадчого голосу депутати районної ради, які не входять до складу цієї комісії, а також депутати інших рад, представники державних і громадських органів, підприємств, установ і організацій, розташованих на території району, органів громадської самоорганізації населення, засобів масової інформації.
11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки й рекомендації. Висновки й рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності – заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії оформляються та підписуються головою і секретарем комісії.
Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, голови ради чи його заступника розглядати на їх спільних засіданнях.
Спільні засідання постійних комісій може вести голова районної ради, а у разі його відсутності – заступник голови районної ради.
Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, протоколи спільних засідань комісій підписуються головуючим та головами відповідних постійних комісій.
12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов`язковому розгляду відповідними державними та громадськими органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані не залежно від форм власності.
Про результат розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.
13. Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи із залученням представників громадськості, спеціалістів.
14. Постійні комісії районної ради в питаннях, які належать до їх відання вправі заслуховувати на своїх засіданнях доповіді й повідомлення голови райдержадміністрації та його заступників, завідувачів відділами,   керівників підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, давати необхідні рекомендації, вимагати від них необхідні документи, письмові висновки, звітні дані та інші матеріали.
15. Голова ради та його заступник, відповідальні працівники виконавчого апарату ради відповідно до розподілу обов`язків беруть участь у засіданнях постійних комісій, сприяють організації виконання пропозицій і рекомендацій постійних комісій.

Розділ 8. Президія районної ради

1. Президія районної ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції й рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради.
2. Президія районної ради обирається на сесії ради на весь термін її повноважень. До складу президії ради входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських груп і фракцій.
3. В компетенцію президії входять питання:

 • організація разом із головою ради та його заступником роботи ради, координація діяльності постійних комісій і підготовки рішень, що виносяться на розгляд сесії ради, погодження графіків засідань та сфери повноважень комісій;
 • узгодження розпорядження голови ради в питаннях, що стосується організаційної роботи ради, персонального складу органів ради;
 • узгодження розпорядження голови ради, що мають загально- політичний характер і можуть вплинути на соціально-політичну ситуацію в районі;
 • контроль за виконанням рішень ради;
 • координація роботи постійних комісій, вивчення діяльності державних органів, підприємств, установ та організацій з питань, які належать до відання ради, узагальнення результатів перевірки й подання необхідних рекомендацій на розгляд ради;
 • входження за поданням голови ради, його заступника, постійних комісій до районної ради щодо визнання незаконними актів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноважень районної ради та її органів;
 • координація роботи з міською, селищною та сільськими радами;
 • здійснення зв`язку з політичними, громадськими і релігійними організаціями;
 • узагальнення результатів розгляду постійними комісіями кандидатур керівників органів, засобів масової інформації, які рада утворює, обирає та призначає;
 • розгляд за поданням голови ради або мандатної комісії питань, пов`язаних з дотриманням депутатської етики та винесенням відповідних рекомендацій раді;
 • створення комісій та інших депутатських органів при президії;
 • проведення районних заходів, що мають важливе громадсько-політичне значення;
 • прийняття узгоджених рішень разом із райдержадміністрацією у межах, визначених законами, з питань боротьби з стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями які передбачають за їх порушення адміністративну відповідальність;
 • розгляд питань про неявку депутатів на сесію ради, засідання постійних комісій;
 • розгляд пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесії ради, контроль за розглядом і реалізацією запитів, доручень виборців.
 1. Президія приймає пропозиції з наступним їх затвердженням на пленарних засіданнях ради з таких питань:
 • план роботи ради;
 • заслуховування звітів керівників постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, а також посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;
 • заслуховування звітів голови райдержадміністрації, його заступників, керівників відділів, управлінь по питаннях делегованих їм повноважень;
 • проведення консультативного опитування з питань, які стосуються спільних інтересів територіальних громад;
 • проведення референдумів;
 • об`єднання в асоціації, вступ до асоціацій та інших форм добровільних об`єднань, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також про вихід із них;
 • затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету району, цільових програм з інших питань;
 • розподілу переданих із державного бюджету коштів у вигляді дотацій, субвенцій;
 • управління об`єктами спільної власності територіальних громад міста, селища. сіл, що перебувають в управлінні районної ради: погодження кандидатур та призначення їх керівників, пропозиції по звільненню з роботи;
 • погодження питань про створення або перетворення іншими державними органами, підприємствами. організаціями і установами економічних і соціальних об`єктів на території районної ради, використання ними природних ресурсів, а також ужиття заходів, які можуть призвести до зміни екологічного, демографічного стану та інших наслідків на її території;
 • організація територій об`єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні;
 • адміністративно-територіального устрою.
 1. Засідання президії скликаються головою ради або його заступником в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більше половини членів президії. Засідання президії може бути скликане на вимогу не менше третини членів президії або однієї постійної депутатської комісії у термін, не пізніше 3 днів. В засіданні президії з правом дорадчого голосу можуть брати участь депутати ради, інші запрошені особи. Рішення президії приймаються більшістю голосів від усього складу президії.
 2. Голова ради, його заступник, члени президії, що внесли доповнення та поправки до проектів рішень безпосередньо на сесії несуть персональну відповідальність за їх законність.
 3. Протоколи засідань президії підписуються головою районної ради, а при не можливості виконання ним своїх обов’язків – заступником голови районної ради Пропозиції й рекомендації президії доводяться до відома зацікавлених осіб.

Розділ 9.  Депутат районної ради

1. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
2. Виникнення спірних питань щодо виборів депутата вирішуються в судовому порядку. Повноваження депутата підтверджуються відповідним посвідченням.
3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов`язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради (крім голови районної ради і його заступника).
4. Депутат зобов`язаний брати участь у роботі сесії ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів районна рада може звернутися до суб’єктів виборчого процесу та виборців із пропозицією про відкликання даного депутата у встановленому законом порядку.
6. Депутат має право:

 • ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано;
 • обирати й бути обраним до органів та на виборні посади районної ради;
 • пропонувати в установленому цим регламентом порядку питання до розгляду районною радою та її органами;
 • вносити пропозиції й зауваження щодо порядку денного засідання районної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити в установленому цим регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються районною радою або її органами, поправки до них;
 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються районною радою;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.
 1. Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.
 2. Звіт депутата районної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.
 3. Депутат районної ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
 4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів.
 5. Депутат районної ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.
 6. Виборці можуть давати своєму депутатові районної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.
 7. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання районної ради та їх органів.
 8. Доручення виборців депутатові районної ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
 9. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам районної ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації.
 10. Повноваження депутатів, порядок організації й гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативними документами.

Розділ 9.  Депутат районної ради

1. Повноваження депутата районної ради починаються з моменту офіційного оголошення районною виборчою комісією на сесії ради рішення про підсумки виборів та визнання повноважень депутатів і закінчується в день першої сесії ради нового скликання. Повноваження депутата можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених законом.
2. Виникнення спірних питань щодо виборів депутата вирішуються в судовому порядку. Повноваження депутата підтверджуються відповідним посвідченням.
3. Депутат представляє інтереси всієї територіальної громади, має всю повноту прав, що забезпечують його активну участь у діяльності ради та утворених нею органах, несе обов`язки перед виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. Депутат повинен входити до складу однієї з постійних комісій ради (крім голови районної ради і його заступника).
4. Депутат зобов`язаний брати участь у роботі сесії ради, засіданні постійної та інших комісій ради, до складу яких його обрано.
5. У разі пропуску депутатом протягом року більше половини пленарних засідань ради або засідань постійних комісій, невиконання ним без поважних причин рішень і доручень ради та її органів районна рада може звернутися до суб’єктів виборчого процесу та виборців із пропозицією про відкликання даного депутата у встановленому законом порядку.
6. Депутат має право:

 • ухвального голосу з усіх питань, які розглядаються на сесіях ради, а також на засіданнях постійних та інших комісій ради, до складу яких його обрано;
 • обирати й бути обраним до органів та на виборні посади районної ради;
 • пропонувати в установленому цим регламентом порядку питання до розгляду районною радою та її органами;
 • вносити пропозиції й зауваження щодо порядку денного засідання районної ради та її органів, порядку розгляду обговорюваних питань та їх суті;
 • вносити в установленому цим регламентом порядку для розгляду проекти рішень, інші документи, що приймаються районною радою або її органами, поправки до них;
 • висловлювати думку щодо персонального складу утворюваних районною радою органів і кандидатур посадових осіб, які обираються, призначаються або затверджуються районною радою;
 • брати участь у дебатах, звертатися із запитами, ставити запитання доповідачам, співдоповідачам, головуючому на засіданні;
 • знайомитися з будь-якими офіційними документами, які зберігаються у відповідних органах місцевого самоврядування та робити виписки, копіювання цих документів.
 1. Депутат районної ради періодично, але не рідше одного разу на рік, зобов’язаний звітувати про свою роботу перед виборцями відповідного виборчого округу, об’єднаннями громадян.
 2. Звіт депутата районної ради може бути проведено в будь-який час на вимогу зборів виборців за місцем проживання, трудової діяльності або навчання, а також органів самоорганізації населення.
 3. Депутат районної ради не пізніш як за сім днів повідомляє виборців про час і місце проведення звіту через місцеві засоби масової інформації або в інший спосіб.
 4. Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, їх посадові особи, керівники підприємств, установ і організацій державної і комунальної форм власності зобов’язані сприяти депутатам районної ради в організації їх звітів (зустрічей) перед (з) виборцями шляхом надання приміщень, інформаційних та інших довідкових матеріалів.
 5. Депутат районної ради інформує раду та її виконавчі органи про результати обговорення його звіту, зауважень і пропозицій, висловлених виборцями на адресу ради та її органів, а також про доручення, дані депутатові у зв’язку з його депутатською діяльністю.
 6. Виборці можуть давати своєму депутатові районної ради доручення на зборах під час його звітів чи зустрічей з питань, що випливають з потреб відповідного виборчого округу чи територіальної громади в цілому.
 7. Доручення виборців не повинні суперечити законодавству України, а їх виконання має належати до відання районної ради та їх органів.
 8. Доручення виборців депутатові районної ради має бути підтримане більшістю учасників зборів.
 9. Рада та її органи аналізують доручення виборців, дані депутатам районної ради, та з урахуванням матеріальних, в тому числі і фінансових, можливостей приймають відповідні рішення щодо їх реалізації.
 10. Повноваження депутатів, порядок організації й гарантії депутатської діяльності визначаються Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», іншими нормативними документами.

Розділ 11. Правові акти районної ради

1. Рада у межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.
2. Рішення районної ради приймається на її пленарному засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених цим регламентом. Голосування по проектах рішень ради може проводитися по пунктах, розділах або в цілому.
3. Рішення районної ради підписуються головою ради, скріплюються печаткою районної ради. Додатки до рішень районної ради підписуються заступником керівника виконавчого апарату районної ради.
Рішення районної ради надсилаються і доводяться до відома виконавців та інших зацікавлених осіб, виконавчим апаратом ради.
4. Рішення районної ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено інший термін введення цих рішень у дію.
5. Якщо прийняте рішення районної ради не відповідає чинному законодавству України, то за поданням голови районної ради або галузевої постійної комісії районної ради може бути винесено, з обгрунтуванням зауважень, на повторний розгляд сесії. Рада зобов’язана повторно розглянути попереднє рішення і підтвердити або скасувати його чинність.

Розділ 12. Організаційне, матеріально-технічне та інформаційне забезпечення діяльності районної ради

1. Організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів здійснює виконавчий апарат районної ради.
2. Інформування депутатів проводиться через офіційний сайт районної ради та засоби масової інформації або письмово.

Розділ 13. Прикінцеві положення

1. Положення цього Регламенту є основою для вирішення неврегульованих законодавством питань.
2. Майно, передане до комунальної власності району, а також набуте на інших законних підставах є спільною власністю територіальних громад сіл, селища, міста, управління яким здійснює районна рада або уповноважений нею орган.
3. Умовою видачі головою районнної ради листів-дозволів, що стосуються користування надрами є представлений бізнес-план використання надр стосовно району.